Türk dünyasının stratejik çatı kuruluşu “Türk Konseyi”

Bu yıl 12 Kasım’da düzenlenmesi plânlanan Türk Konseyi 8’inci Zirvesi’ne İstanbul ev sahipliği yapacak. Türkmenistan’ın gözlemci olarak katılacağı zirvede aile resminin tamamlanmasının yanı sıra aynı zamanda Türk dünyasının birlik ve dayanışmasını daha da sağlamlaştırma anlamında adım atılması beklenmektedir…

SOVYETLER Birliği’nin 1991 yılında dağılmasından sonra bağımsızlıklarını ilân eden Türk cumhuriyetleri ile birlikte bağımsız işbirlikleri kurulması gündeme gelmiştir. Bu girişimler belli oranda başarıya ulaşmış olsa da henüz istenilen seviyede değildir.

Belirli ülkeler arasındaki ikili işbirliklerinin tüm Türk cumhuriyetlerini kapsayacak boyuta gelmesi için çeşitli girişimler gerçekleştirilmektedir. Bunların içerisinde Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) çerçevesinde inşâ edilmeye çalışılan işbirliği arayışları, bu girişimlerin en dikkat çekeni durumundadır.

1990’lı yılların başlarında başlayan zirvelerde, gümrük, serbest ticaret, ortak bir banka kurulması, telekomünikasyon, ulaşım ve doğal kaynaklar gibi pek çok konuda işbirliği anlamında görüşmeler yapılmış, fakat gözle görülür neticeler elde edilememiştir.

Ekim 2009’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ev sahipliğinde Nahcivan’da gerçekleştirilen zirvede daha somut adımlar atılmıştır. Bu zirvede bir Türk konseyi kurulmasına ilişkin “Nahcivan Antlaşması” imzalanmıştır.

İstanbul’da düzenlenen 2010’daki zirvede Türk Konseyi’nin kuruluşu resmen ilân edilmiş ve yol haritası açıklanmıştır. Ulusal parlamentolarda onaylanan anlaşma, 2010 yılının Kasım ayında resmî olarak yürürlüğe girmiştir. Bu anlaşma ile birlikte ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcına girilmiştir.

Türk Konseyi, yapı itibarıyla Devlet Başkanları Konseyi, Dışişleri Bakanları konseyi, Aksakallar Konseyi -her ülkeden gelen akil adamlardan oluşan-, Kıdemli Memurlar Komitesi ve Sekretarya’dan oluşmaktadır.

2009 yılında temelleri atılan Türk Konseyi’ne bugün itibarıyla üye ülkeler arasında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve gözlemci olarak Macaristan bulunmaktadır. Kurulduğu dönemde Türkmenistan -dış politikasının temel dinamiği olarak “daimî tarafsızlık” ilkesini gerekçe göstererek- ile Özbekistan -Türkiye ve kendi komşuları ile yaşadığı sorunlar nedeniyle- anlaşmaya katılmamış, bu durum henüz sorunların son bulmadığının göstergesi olarak nitelendirilmişti. Daha sonra Özbekistan’ın tam üye sıfatıyla katılımı, Ekim 2019’da Bakü’de yapılan Yedinci Zirve’de gerçekleşmiştir. Macaristan ise Eylül 2018’de Kırgızistan’ın Cholpon-Ata şehrinde düzenlenen Altıncı Türk Konseyi Zirvesi’nde gözlemci üye ülke statüsü kazanmıştır, ayrıca gelecekte tam üyelik başvurusu yapabileceğini belirtmiştir.

2020 yılında Ukrayna da Türk Konseyi’ne gözlemci olmak istediğini beyan etmiştir. 2021’in Mayıs ayında ise Afganistan, resmî olarak gözlemci statüsü başvurusunda bulunmuştu.

 

Türk Konseyi Genel Sekreterliği İstanbul’da, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilâtı Ankara’da, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Bakü’de, Uluslararası Türk Akademisi ise Nur Sultan’da bulunmaktadır.

Türk Konseyi’nin ana karar organı, Devlet Başkanları Konseyi’dir.  

Türk Konseyi’nin Dönem Başkanlığı, bir yıl boyunca (İngilizce alfabetik sıraya göre belirlenmiş) üye ülke tarafından üstlenilmektedir. Bu yıl 12 Kasım’da gerçekleşecek zirvede başkanlığın Azerbaycan’dan Türkiye’ye devredilmesi beklenmektedir.

Türk Konseyi hangi amaçla kuruldu?

Nahcivan Anlaşması’nda Türk Konseyi’nin temel amacı, Türk dili konuşan devletler arasında kapsamlı işbirliğini derinleştirmek ve de bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkıda bulunmak olarak tanımlanmıştır. Türk Konseyi kapsamındaki işbirliği, üye ülkeler arasındaki ortak tarih, kültür, kimlik ve Türk dili konuşan halkların dil birliğinden kaynaklanan özel dayanışma temelinde inşâ edilmektedir.

Konseyin Nahcivan Anlaşması’nın 2’nci maddesinde belirtilmiş temel amaç ve görevleri, özet başlıklar olarak şu şekildedir:

Taraflar arasında karşılıklı güvenin güçlendirilmesi, bölge içi ve bölge dışında barışın korunması, dış politika konularında ortak tutumlar benimsenmesi, uluslararası terörizm, ayrılıkçılık, aşırılık ve sınır ötesi suçlarla mücadele için eylemlerin koordine edilmesi, ortak amaçlarla ilgili her alanda etkili bölgesel ikili işbirliğinin geliştirilmesi, ticaret ve yatırım için uygun koşulların yaratılması, kapsamlı ve dengeli bir ekonomik büyüme, sosyal ve kültürel gelişimin amaçlanması, hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ve insan haklarının korunması konularının tartışılması, bilim, teknoloji, eğitim ve kültür alanlarında etkileşimin genişletilmesi, kitle iletişim araçlarıyla etkileşimin ve daha yoğun bir iletişimin teşvik edilmesi, hukukî konularda bilgi değişimi ve adlî işbirliğinin teşvik edilmesi...

Türk Konseyi zirvelerinin içerikleri ve yeni dengeler

Ülke devlet başkanları yılda bir kez resmî, bir kez de gayr-i resmî olarak çeşitli şehirlerde toplanırlar. Ayrıca üye ülkelerin dışişleri bakanları ve bürokratları da yıl içerisinde düzenli toplantılar gerçekleştirirler. Meclis başkanları ve heyetleri de Bakü’de toplanırlar. 

Bu yıl 12 Kasım’da düzenlenmesi plânlanan Türk Konseyi 8’inci Zirvesi’ne İstanbul ev sahipliği yapacak. Türkmenistan’ın gözlemci olarak katılacağı zirvede aile resminin tamamlanmasının yanı sıra aynı zamanda Türk dünyasının birlik ve dayanışmasını daha da sağlamlaştırma anlamında adım atılması beklenmektedir.

Ayrıca bu zirvede konseyin adının değiştirilmesi de plânlanmaktadır.  Konseyin yeni bir isim verilmesinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önerildiği belirtilerek, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi adının “Türk Dili Konuşan Devletlerin Teşkilâtı” olarak adlandırılacağı beklenmektedir.

Türk konseyinin ilk zirve toplantısı, 2011 yılının Ekim ayında Almatı’da yapılmış, zirvenin başlığı “Ekonomik ve Ticarî İşbirliği” şeklinde belirlenmişti. Bu toplantıda konseyin kurumsallaşmasına dair çalışmalar yapılmış ve üye ülkelerin iş çevrelerini bir araya getirecek “Türk İş Konseyi” kurulmuştu.

İkinci Zirve ise “Eğitim, Bilim ve Kültürel İşbirliği” temasıyla 2012 yılının Ağustos ayında, Bişkek’te gerçekleştirilmiştir. Zirvede alınan kararların yanında Türk Konseyi çatısı altında yeni kuruluşlar tesis edilmiş olup, bu çerçevede Astana’da Türk Akademisi ile Bakü’de Türk Kültür Mirası Vakfı’nın kurulmasına ilişkin anlaşmalar imzalanmıştır. Ayrıca yine bu zirvede imzalan Malî Esaslar Anlaşması ile Türk Konseyi Sekretaryası’nın kurumsal kimliği güçlendirilmiştir.

Türk Konseyi 3’üncü Zirvesi, 2013 Ağustos’unda, Azerbaycan’ın Gelebe şehrinde “Ulaştırma” konusu etrafında bir araya gelmiştir. Bu zirvede göze çarpan, “Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanlıkları Arasında İşbirliği Protokolü” imzalanmasıdır.

Konsey 4’üncü Zirve’yi 2014 yılının Haziran ayında ülkemizde düzenlemiştir. Bodrum’da yapılan toplantıda “Turizm Alanında İşbirliği” konusunda görüşmeler yapılmıştır. Zirvede İpekyolu üzerindeki Türk devletlerinin turizm destinasyonlarından oluşan “Türk Konseyi-Modern İpek Yolu” tur paketinin oluşturulmasına yönelik girişimlere ve “Bölgesel Diaspora Merkezlerinin” kurulmasına yer verilmiştir.

Beşinci Zirve, 2015 yılında “Medya ve Enformasyon İşbirliği” başlığı ile Astana’da yapılmıştır. Altıncı Zirve’nin konusu ise “Gençlik ve Ulusal Sporlar” başlığı altında Çolpon Ata’da gerçekleştirilmiştir.

7’nci Zirve Bakü’de, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Desteklenmesi” temasıyla 2019 tarihinde düzenlenmiştir. Bu zirve, tarih itibarıyla Türk Konseyi’ni kuran Nahcivan Anlaşmasının 10’uncu yıldönümüne denk gelmesi ve Özbekistan’ın konseye tam üye olmasından dolayı ayrı bir öneme sahiptir.

Türk Konseyi üye devletleri arasında yaklaşık rakamla 600 milyon dolarlık bir Ortak Yatırım Fonu kurulması konusunda çalışmaların yapılması ve sürecin hızlandırılmasına yönelik kararların alındığı Yedinci Zirve’de, ayrıca Türk Konsey üyesi devletlerin Türkiye’nin Suriye kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Operasyonu’na destek açıklamalarına yer verilmiştir.

Türk Konseyi aynı zamanda Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Teşkilâtı (TÜRKPA), Türk İş Konseyi, Türk Akademisi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilâtı (TÜRKSOY), Türk Dünyası Ortak Odalar ve Borsalar Birliği gibi mevcut işbirliği mekanizmaları için bir şemsiye kuruluş niteliği taşımaktadır.

 

https://www.turkkon.org/tr/turk-konseyi-hakkinda

https://www.turkkon.org/assets/pdf/temel_belgeler/Nahcivan_Anlasmasi_Turkce_20140417_193951.pdf