Allah (cc) kimleri sevmez?

“Kötülüğün karşılığı, onun dengi bir kötülüktür. Kim de affeder, barışı sağlarsa, onun mükâfatı Allah’a aittir. Doğrusu O, zulmedenleri sevmez.” (Şûrâ, 40)

“SİZE savaş açanlarla siz de Allah yolunda savaşın. (Fakat savaşmayan ihtiyar, kadın ve çocukları öldürerek) aşırı gitmeyin. Şüphesiz ki Allah, aşırı gidenleri sevmez.” (Bakara, 190)

***

“İnsanlardan öyleleri vardır ki, (onun) dünya hayatına dair (aldatan yaldızlı) sözü senin hoşuna gider ve (hatta bunlar), sözlerinin özlerine uyduğu konusunda da Allah’ı şahit tutar. Hâlbuki gerçekte o, (İslâm’ın ve Müslümanların) en azılı düşmanıdır.” (Bakara, 204)

“O, (dönüp gidince veya) iş başına geçince, (Allah’ın emrine karşı gelmek ve hevasına uymakla) ülkede fesat çıkarmaya, harsı (ekonomiyi, kültürü) ve nesli mahvetmeye çalışır. Allah ise fesadı/bozgunculuğu sevmez.” (Bakara, 205)

***

“Allah faizli kazançları bereketten mahrum eder, karşılıksız yardımları kat kat arttırarak bereketlendirir. Allah (inatçı) nankörleri ve günahta ısrarlı olanları sevmez.” (Bakara, 276)

***

“(Yine) de ki, ‘Allah’a ve Peygamber’e itaat edin”. Eğer yüz çevirirlerse (kâfir olurlar), şüphesiz ki Allah kâfirleri sevmez.” (Âl-i İmrân, 32)

***

“İman edip salih ameller işleyenlere gelince, (Allah) onlara mükâfatlarını tastamam verecektir. Allah zalimleri sevmez.” (Âl-i İmrân, 57)

***

“Allah’a kulluk edin, hiçbir şeyi (yücelterek ilâhlaştırıp veya tapınak hâline getirip) O’na ortak koşmayın. (Sonra sırasınca) ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolda/sokakta kalmışa ve ellerinizin altında bulunan(hizmetkâr)lara iyilik edin. Allah, kendini beğenenleri ve böbürlenenleri sevmez.” (Nîsa, 36)

***

“(Günah işleyerek) kendilerine hainlik edenlerden yana uğraşma, bir çaba harcama! Çünkü Allah, hainlikte ısrar eden günahkârları sevmez.” (Nîsa, 107)

***

“Allah, (insanı incitecek) kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Ancak zulmedilenler hariç… Allah her şeyi işiten ve bilendir.” (Nîsa, 148)

***

“Yahudiler, ‘Allah’ın (rızık vermede) eli bağlı(cimri)dır’ dediler. Dedikleri yüzünden hay elleri bağlanası ve lânete uğrayasıcalar! İddialarının aksine, O’nun elleri açıktır, nasıl dilerse öyle sarf eder. (Resûlüm!) Rabbinden Sana indirilen(âyet)ler, andolsun ki, onlardan çoğunun azgınlığı ve inkârını arttıracaktır. Onların arasına kıyamet gününe kadar (sürecek) düşmanlık ve kin bıraktık. Onlar ne zaman savaş için bir ateş yaktılarsa, Allah onu söndürdü (yenilgiye uğrattı). Yeryüzünde (onlar, zaten Allah’ın emri dışına çıkarak hep) bozgunculuğa koşarlar. Allah ise bozguncuları (fesatçıları) sevmez.” (Mâide, 64)

***

“Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı temiz (yiyecek ve giyecek) şeyleri (kendinize) haram edip yasaklamayın ve sınırı da aşmayın. Çünkü Allah, sınırı (hâddi) aşanları sevmez.” (Mâide, 87)

***

“Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah’ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye (böyle yaptık). Çünkü Allah, kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez.” (Hadid, 23)

***

“Çardaklı ve çardaksız (üzüm) bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O’dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Devşirilip toplandığı gün de hakkını (zekât ve sadakasını) verin, fakat israf etmeyin! Çünkü Allah, israf edenleri sevmez.” (En’âm, 141)

***

“Ey Âdemoğulları! Her mescitte (de yani secde edeceğiniz zaman ve mekânda) ziynet(olan temiz ve güzel elbise)nizi alın, giyinin. Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah, israf edenleri sevmez.” (A’râf, 31)

***

“Rabbinize (gönülden) yalvararak gizlice (için için) duâ edin. Çünkü O, hâddi aşanları sevmez.” (A’râf, 55)

***

“(Antlaşma yaptığın) bir kavmin hainlik yapmasından korkarsan, sen de (onlara yaptığın ahdi) aynı şekilde bozduğunu kendilerine bildir. Çünkü Allah, hainleri sevmez.” (Enfâl, 58)

***

“Hiç şüphesiz Allah, onların gizleyeceklerini de, açıklayacaklarını da bilir. O, büyüklük taslayanları (alsa) sevmez.” (Nahl, 23)

***

“Allah, iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki, Allah, hain ve nankör olan herkesi sevgisinden mahrum eder.” (Hac, 38)

***

“Kârun, Mûsâ’nın kavminden (amcasının oğlu) idi. Ama onlara karşı azgınlık etti. Biz ona öyle hazineler verdik ki anahtarları(nı bile taşımak) güçlü bir topluluğa ağır geliyordu. Kavmi ona demişti ki, ‘Şımarma, çünkü Allah (böbürlenip) şımaranları sevmez’.” (Kasas, 76)

***

“Allah’ın sana verdiğinden (O’nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste! Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki, Allah bozguncuları sevmez.” (Kasas, 77)

***

“Çünkü (Allah) iman edip salih ameller işleyenleri lûtf-u keremiyle mükâfatlandırır. Şüphesiz O, inkâr edenleri sevmez.” (Rum, 45)

***

“İnsanları (küçümseyip) yanağını bükme/yüz çevirme ve yeryüzünde şımarık yürüme! Çünkü Allah, böbürlenen ve kendisini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez.” (Lokman, 18)

***

“Kötülüğün karşılığı, onun dengi bir kötülüktür. Kim de affeder, barışı sağlarsa, onun mükâfatı Allah’a aittir. Doğrusu O, zulmedenleri sevmez.” (Şûrâ, 40)

***

“(Ey müminler!) Eğer (birini) cezalandıracaksanız, size yapılan ezânın benzeri ile cezalandırın. Şayet sabrederseniz, elbette o, sabredenler için daha iyidir.” (Nahl, 126)

***

“Allah bir kula buğzettiği zaman, Cebrail’e, ‘Ben filanı sevmiyorum, onu sen de sevme!’ diye emreder. Cebrail de onu sevmez. Sonra Cebrail gök halkına, ‘Allah falan kişiyi sevmiyor, onu siz de sevmeyin’ der. Göktekiler de o kimseyi sevmezler. Sonra yeryüzündekilerde o kimseye karşı bir kin ve nefret uyanır.” (Müslim, Birr-157)